VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

spoločnosti

streetHOUSE77 s.r.o

Hviezdoslavova 1000/2,

942 01, Šurany

IČO: 51428610

DIČ: 2120711681

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel sro, vložka číslo 48074/N

(ďalej len predávajúci“)

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné pri vytvorení nákupu v internetovom obchode prevádzkovanom na webovej adrese www.sh77.sk (ďalej len „e-shop“), kedy bližšie vymedzujú a upresňujú povinnosti a práva kupujúceho a predávajúceho.
 • Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP,  zákonom č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka, zákonom č. 108/2000 Zb. – O Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 209/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú definované týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb – Obchodného zákonníka. Všetky uvedené právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.
 • Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti.
 • Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ, sa rozumie podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci, sa riadi týmito všeobecne obchodnými podmienkami v tých bodoch a v tom rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a tiež Obchodným zákonníkom.

 

II. KÚPNA ZMLUVA

 1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou (jej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky).
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach e-shopu (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva v takom prípade vzniká doručením kupujúcim v rámci e-shopu riadne vyplnenej, potvrdenej a odoslanej objednávky predávajúcemu. Predávajúci je povinný bezodkladne kupujúcemu potvrdiť doručenie jeho objednávky prostredníctvom  e-mailovej adresy uvedenej kupujúcim v jeho objednávke.
 3. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka na tovar a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúceho záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.
 5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.
 6. Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

 

III. DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom dopravného partnera, ktorého si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky. Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad, vrátane záručného listu.
 2. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov. Cena za dodanie tovaru  je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar, ak sa nejedná o prípady, kedy predávajúci kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje.
 3. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.
 4. Predávajúci tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, poprípade spôsobom obvyklým, odpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania.
 5. Ak to vyžaduje povaha tovaru či ak určuje takú povinnosť vyslovene príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, je predávajúci povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu takú dokumentáciu, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje uvedený právny predpis inak.

 

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Ceny tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny koncové (teda vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov), ako koncová je rovnako uvedená cena za dodanie tovaru prostredníctvom služby podľa čl. III týchto obchodných podmienok.
 2. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude odpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v e-shope v dobe odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.
 3. Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dojednaný v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho vykonanú v jeho objednávke, kedy má kupujúci možnosť platby:
  a) dobierkou pri dodaní tovaru – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti (či kartou dopravnému partnerovi) pri preberaní zásielky, a to k rukám dopravného partnera povereného dodaním tovaru; úhrada kúpnej ceny je podmienkou predania tovaru.

 

V. VLASTNÍCKE PRÁVA

 1. Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho). 
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

 

VI. VADY, REKLAMÁCIE, ZÁRUKA

 1. Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.
 2. Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Nároky kupujúceho z chýb tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).
 4. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej tiež len „reklamační poriadok“). V tomto reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z chýb tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy podrobne zoznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu znenia zoznámiť.
 5. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zachádzania, skladovania, užívania, ako aj za chyby spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.

 

VII. PRÁVO ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Ak bola kúpna zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 30-tich dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktorý spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne súhlasil s kvalitatívnymi požiadavkami a nebol vadný.

Tlačivo na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a tlačivo na vrátenie tovaru.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ARCHIVÁCIA KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kúpnej zmluvy sú počnúc ich uzavretím archivované predávajúcim, a to aj po ich naplnení. Kúpnej zmluvy sú archivované vo forme, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predávajúci, prípadne subjekt predávajúcim poverený archiváciou. Títo nie sú oprávnení sprístupniť zmluvy tretím osobám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti takéhoto sprístupnenia.
 2. Spracovanie osobných údajov sa riadi dokumentom "Zásady spracovania osobných údajov".

 

 

IX. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

streetHOUSE77 s.r.o

adresa:  Hviezdoslavova 1000/2, ŠURANY 942 01

telefón:  +421 907 768 818

email:    info@sh77.sk

web:      www.sh77.sk

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Názov a hlavná charakteristika tovaru, ktorý predávajúci v rámci e-shopu ponúka, je uvedená u konkrétneho tovaru. 
 2. Cenu za použitie komunikácie na diaľku v zmysle § 10 odsek 1) písmeno g) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (teda v prípade nákupu prostredníctvom e-shopu náklady na internetové pripojenie) hradí spotrebiteľ subjektu, ktorý mu poskytuje internetové pripojenie, a to vo výške medzi spotrebiteľom a takým subjektom dohodnutej. Predávajúci spotrebiteľovi za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje. 
 3. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitrianský kraj,  Staničná 1567/9, 949 01 Nitra.
 4. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.
 5. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dni uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 6. Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu. 
 7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 01.07.2020.

 

sh77.sk nájdete na GLAMI.sk